تحلیل های روزانه

1 / 27 ویدیوها
1

تحلیل قیمت بیتکوین- 05 مارچ 2021

02:18
2

تحلیل قیمت بیتکوین- 04 مارچ 2021

03:17
3

تحلیل قیمت بیتکوین- 03 مارچ 2021

02:30
4

تحلیل قیمت بیتکوین- 02 مارچ 2021

02:39
5

تحلیل قیمت بیتکوین- 01 مارچ 2021

02:19
6

تحلیل قیمت بیتکوین- 28 فوریه 2021

02:16
7

تحلیل قیمت بیتکوین- 27 فوریه 2021

01:31
8

تحلیل قیمت بیتکوین- 26 فوریه 2021

03:02
9

تحلیل قیمت بیتکوین- 25 فوریه 2021

02:39
10

تحلیل قیمت بیتکوین- 24 فوریه 2021

02:55
11

تحلیل قیمت بیتکوین- 23 فوریه 2021

04:22
12

تحلیل قیمت بیتکوین- 22 فوریه 2021

01:45
13

تحلیل قیمت بیتکوین- 21 فوریه 2021

01:47
14

تحلیل قیمت بیتکوین- 19 فوریه 2021

02:19
15

تحلیل قیمت بیتکوین- 18 فوریه 2021

03:14
16

تحلیل قیمت بیتکوین- 16 فوریه 2021

02:56
17

تحلیل قیمن بیتکوین- 14 فوریه 2021

01:57
18

تحلیل قیمت بیتکوین- 13 فوریه 2021

02:19
19

تحلیل قیمت بیتکوین- 12 فوریه 2021

02:22
20

تحلیل قیمت بیتکوین- 11 فوریه 2021

03:08
21

تحلیل قیمت بیتکوین- 08 فوریه 2021

03:45
22

تحلیل قیمت بیتکوین- 07 فوریه 2021

03:19
23

تحلیل قیمت بیتکوین- 05 فوریه 2021

02:10
24

تحلیل قیمت بیتکوین- 04 فوریه 2021

02:54
25

تحلیل قیمت بیتکوین- 02 فوریه 2021

02:02
26

تحلیل قیمت بیتکوین- 01 فوریه 2021

02:22
27

تحلیل قیمت بیتکوین- 01 فوریه 2021

02:22
دکمه بازگشت به بالا